Program Genel Bilgileri


Çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek

Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınlan ile saygın ve öncü bir fakülte olmak

AMAÇLAR:

Dört yıllık lisans eğitiminin sonunda programdan mezun olan öğrenciler; 1-Bugün veya uzmanlaştıktan sonra adlanacağı iktisat politikalarının temelini oluşturacak ana prensipleri ve anahtar kavramları tammlayabilmeli,2-Bugün veya uzmanlaştıktan sonra kullanacağı faklı disiplinlerin temel kavramlarını bilmelidirler

HEDEFLER:

Ülkenin ekonomi politikasını yönlendirecek mezunlar vermek, bu yönde nitelik kazanacak öğrencilerin her dersten en yüksek kazanımı sağlamasını mümkün kılmak

Temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme; modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru izdüşümü çıkarabilme, Kantitatif yöntemlere, mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf alabilme, İktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olma, Türk dilini etkin kullanabilme becerisi; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.

İktisadi ve sosyal olgularla alanındaki kuramları bağdaştırabilme; insanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyişini takip edebilme, Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme, Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma

Ekonometri literatüründeki son gelişmeler öğretim üyeleri tarafından takip edilmekte ve bu doğrultuda ders notlan sürekli olarak güncellenmektedir. Öğrencilere teorik bilgilerin yanısıra, iş hayatında kullanacaklan pratik bilgiler de öğretilmektedir.

Bir çok üniversitede okutulmaktadır.

Program zengin bir öğretim kadrosu tarafından gerçekleştirilmekte, derslerde teorik bilgilerin yansıra, (uygulamalı bilgilere de yer verilerek öğrencilere gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında çözüm önerileri sunabilme yeteneği kazandırılmaktadır. Programa ait kütüphanemiz öğrencilere yapacakları araştırmalarda çok sayıda kaynak sunmaktadır.

ZAYIF YÖNLER: Programın henüz yeterli düzeyde tanınmaması en önemli dezavantajı olarak değerlendirilmektedir.

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlamıştır. Fakülteye girebilmek için, ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavında TM-1 puan türünde programı kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Yatay Geçişler: Diğer yükseköğretim kuramlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kuramlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Dikey Geçişler: Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Meslek Yüksekokulların ve Açık öğretim Ön Lisans Programlan Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan Yurtdışıdan Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Kararı'na dayanılarak hazırlanan İstanbul Üniversitesi Yurtdışıdan veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi 'ne göre yapılmaktadır. 

Programdan mezun olan öğrenciler, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, gerek kamu gerek özel kesimde araştırmacı ve uygulamacı olarak (vergi müfettişi, pazarlamacı, planlamacı, analist, uzman, müfettiş v.d.), bankacılık ve finans sektörü de dahil olmak üzere, özel sektördeki bütün iş kollarında uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrenciler ayrıca, sahip oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerle girişimci olarak kendi işlerini de açabilmektedirler.

Ekonometrisyen

İlgili yönetmelikler de belirtilen şartları sağlamaktır.

E-BULTEN